Emotional Capabilty Profile (ECP)

Emotional Capabilty Profile (ECP) je 360 alat za procenu koji analizira kompetencije socijalne i emocionalne inteligencije prepoznate od strane Daniel Goleman-a i Richard Boyatzis-a kao najvažnije liderske kompetencije. Model je bazira na najnovijim istraživanjima i dizajniran je kao instrument za razvoj. Iskustva pokazuju da se uvidi dobijeni korišćenjem ovog alata u velikoj meri pomogli liderima da dobiju konkretne uvide i da postave temelj za efikasno upravljanje sopstvenim emocijama i akcijama u cilju razvoja kvalitetnih odnosa sa drugima.

EI

Pored razvoja liderskih kompetencija ECP je odličan ulazni asesment za executive koučing. Iako je prvenstveno namenjen liderima, ECP je podjednako pogodan za organizacije različite veličine i može se koristiti na svakom hijerarhijskom nivou. ECP omogućava analizu organizacione efektivnosti i može da pruži benchmark i pokaže razvoje emocionalnog kapaciteta pojedinaca, tima ili organizacije tokom vremena.

EC

Kompetencije koje kroz 66 pitanja meri ovaj asesment alat su:

● Samosvest – sposobnost da se uoče i razumeju sopstvene emocije kao i njihov uticaj na radni učinak i odnose.
● Vladanje sobom – sposobnost kontrole emocija i impulsa; veština izgradnje ličnog integriteta i poverenja kod saradnika.
● Samomotivacija – uključuje motiv za dostizanje ciljeva, preuzimanje inicijative kada se uoči momenat za napredak, kontinuiranu posvećenost u ostvarenju kompanijskih vrednosti i zadržavanje optimizma i u izazovnim situacijama.
● Društvena svest – sposobnost da se ispolji empatija, identifikuju i ispune klijentove potrebe i razvijaju ljudi kroz uvažavanje, pružanje konstruktivnog feedbacka i mogućnosti za učenje.
● Socijalne veštine – komponenta koja se gradi na svim prethodno navedenim i manifestuje se kroz inspirativno vođenje, vršenje uticaja na pojedince i timove, komunikaciju koja za cilj ima postizanje obostranog razumevanja.

U cilju dobijanja što relevantnijih podataka,  asesment popunjava sam ispitanik, kao i osobe iz njegovog okruženja koje daju svoje viđenje njegove svakodnevne primene gore pomenutih osobina.

Izveštaj sadrži:

● Feedback o samoproceni ispitanika
● Feedback od strane drugih ispitanika
● Predlog razvojnih  aktivnosti za unapređenje osobina emocionalne kompetencije
● Ključne akcione korake koje bi osoba trebalo da preduzme u cilju unapređenje i ojačanja svoje emocionalne kompetentnosti.

ECP asesment popunjava se online. Preporučena aktivnost za dalji razvoj kompetencija je trening „Razvoj kompetencija emocionalne inteligencije“.