Innovative Decision Making (IDM) Profile

Innovative Decision Making (IDM) Profile je alat za procenu koji meri stepen kreativnosti i efikasnosti osobe u situacijama donošenja odluka. Assesment daje odgovor na pitanje “kako kreativni proces može da se primeni u optimizaciji procesa donošenja odluka i rešavanja problema?”. Krajnji cilj i svrha korišćenja ovog assessmenta je povećanje kreativnih kapaciteta u svakoj fazi procesa donošenju odluka.

Istraživanja koja je sprovela kompanija Persona Global ukazuju na to da naša inovativnost i efektivnost prilikom donošenja odluka uglavnom zavisi od četiri faktora kreativnosti. Shodno tome, ovim assessmentom se analiziraju individualne tendencije pojedinaca u sledećim oblastima kreativnosti:

  • Otvorenost za informacije – Ova oblast predstavlja prirodnu radoznalost i zainteresovanost za informacije, spremnost za prihvatanje i rad sa informacijama iz različitih izvora. Veliki broj informacija koje koristimo prilikom razvijanja ili procenjivanja različitih alternativa mi provlačimo kroz filter svojih navika i sklonosti. Povećanjem prijemčivosti za nove informacije postajemo sposobnji da donosimo optimalne odluke.
  • Funkcije leve i desne hemisfere mozga – odnosi se na sposobnost usklađivanja kreativnosti i logike, odnosno stepen balansa između leve i desne hemisfere. Naučna istraživanja pokazuju dve hemisfere imaju različite funkcije: leva je racionalna i logična, a desna intuitivna i inventivna. I obe su veoma bitne u procesu donošenja odluka. Što je veći balans između hemisfera, sposobniji smo da budemo kreativniji u odlučivanju.
  • Suočavanje sa neizvesnošću –  Spremnost da se nastavi sa procesom donošenja odluka, uprkos nedostatku informacija čini ovaj faktor kreativnosti. Potreba za sigurnošću nekad vodi do iscrpljujućih, dugotrajnih potraga za jasnoćom. Stalna odlaganja u odlučivanju mogu nastati zbog nedovoljno dobrog suočavanja sa neizvesnošću. Razvijanje strategija suočavanja povećava našu sposobnost da se nosimo sa neizvesnošću koja obično okružuje inovacije.
  • Prihvatanje rizika – Je oblast kreativnosti koja se odnosi na sposobnost da se odlučno deluje čak i onda kada postoji rizik od neuspeha. Često, poznata i sigurna rešenja su nam privlačnija zato što umanjuju mogućnost gubitka. Korišćenjem metoda za objektivnu procenu rizika, postajemo sposobniji da radimo sa alternativama koje uključuju kreativnost ili su manje poznate.

Svako od nas ima svoj profil donošenja odluka koji oslikava naše trenutne kapacitete na ova 4 faktora. Svaki profil ima različite implikacije na naš način donošenja odluka.

Merenje 

Upitnik je konstruisan od strane Dr Shepherda, ekperta za konstrukciju psiholoških testova u kompaniji Persona Global. Upitnik  se sastoji od 130 pitanja i popunjava se online, pre samog treninga. Nakon toga se generiše izveštaj koji prikazuje profil, i koji daje informacije za svaki faktor kako vaši trenutni kapaciteti utiču na donošenje odluka. U izveštaju su takođe prikazane i snage i oblasti za razvoj.

IDM-slika-1

Tri najbitnija segmenta kreativnosti: Otvorenost za informacije, Suočavanje sa nesigurnošću i Prihvatanje rizika su podeljena na 5 sekcija kapaciteta. Uopšteno govoreći, što je skor na sekciji viši, to je kapacitet osobe da donosi inovativne odluke veći.  Sekcija sa najvećim skorom, međutim, može prouzrokovati i neke poteškoće za donosioca odluka.

IDM-slika-2

Segment holizma mozga je vizuelno dizajniran da pokaže sklonost osobe da se oslanja na levu ili desnu hemisferu mozga. Ako su oba dela manje ili više jednaka, osoba donosi odluke koristeći ceo mozak odnosno obe hemisfere. Ukoliko se osoba oslanja više na jednu, pokazuje tendenciju da koristi više levu ili desnu hemisferu prilikom donošenja odluka. Ukoliko se oslanja na jedan deo u najvećem broju slučajeva, onda je osoba dominantna u toj hemisferi.

Treba imati na umu da profil predstavlja trenutni nivo razvijenosti četiri faktora. Još jedna bitna stvar od koje zavisi nivo kapaciteta osobe jeste uticaj eksternih faktora kao što su organizaciona klima ili očekivanja menadžera.

Razvoj svih faktora je moguć i dolazi kao rezultat treninga  Inovativno donošenje odluka u okviru koga se radi na uočenim poljima za razvoj u oblasti kreativnih aspekata, kao i na primeni tehnika donošenja odluka u svakoj od faza procesa.