Intervju zasnovan na kompetencijama – 31. maj, Beograd

Intervju zasnovan na kompetencijama (Competency Based Interview- CBI) je visoko interaktivan trening koji se bavi svim fazama intervjuisanja – od pripreme, do tumačenja rezultata i donošenja krajnje odluke.