Polja primene

Oblasti-Primene

Process Communication Model  ima širok spektar oblasti primene. Snaga ovog modela leži u njegovoj primeni, kako u treninzima, tako i u koučingu.  Neke od oblasti u kojima primena PCM-a daje izuzetne rezultate su:
Menadžment

Ljudima ne možemo upravljavati ukoliko ih pre toga zaista ne upoznamo. Primenom PCM-a i upoznavanjem strukture ličnosti svojih saradnika, menadžeri imaju mogućnost da prilagode sopstveni način upravljanja. Pored upoznavanja sa različitim tipovima ličnosti, PCM menadžerima nudi jasne smernice o tome koji su poželjni načini upravljanja, adekvatni načini organizacije aktivnosti, kao i preferirana radna okruženja za različite tipove ličnosti. Zahvaljujući ovim i brojnim drugim uvidima pomoću PCM-a menadžeri uspevaju da na lakši i efikasniji način upravljaju i organizuju sve potrebne korake za ostvarenje ciljeva.
Liderstvo

Svaki uspešan lider ima jasnu viziju toga ka čemu teži, kao i sposobnost da pokrene ljude oko sebe da ga na tom putu prate.  Lideru je za ovo neophodno dobro poznavanje kako sebe, tako i ljudi koji ga okružuju. Upravo zbog toga je PCM metodologija izuzetno primenjiva u ovoj oblasti. Koristeći PCM lider otkriva šta je to što njega lično pokreće, kao i šta je ono što pokreće ljude koji ga okružuju. Zahvaljujući ovim saznanjima, lider uspeva da se okruži ne samo ljudima koje će uspešno obavljati planirane aktivnosti, već koji će biti i adekvatno inspirisani i koji će zadacima pristupati sa iskrenim entuzijazmom.Prodaja

PCM pruža izuzetno jednostavne i korisne alate koji osobama koje se bave prodajom omogućava da razumeju različite tipove ličnosti klijenata i njihove psihološke potrebe, te i da im na osnovu toga pristupe na najefektivniji način. Ono što je najvažnije, izučavanjem PCM-a osobe koje se bave prodajom mogu da nauče kako da se nose sa odbijanjima i kako da uprkos njima učine interakciju produktivnom. Prodavci koji praktikuju PCM sa svojim klijentima uspostavljaju snažnije, stabilnije odnose i klijenti su im lojalniji.
Izgradnja-timova

Opšte je poznato da je dobar timski rad ključ uspeha. PCM pomaže identifikovanju dinamike unutar tima i razumevanju mogućih uzroka nesporazuma u komunikaciji unutar tima. Uz PCM postaje jasno šta je ono što koči tim u ostvarenju svojih ciljeva, kao i na koji način je moguće u potpunosti osloboditi kreativnost tima i njegove potencijale. Članovi tima i menadžeri kroz PCM uče kako da poštuju međusobne razlike, snage i potencijale. Saradnja se dodatno ojačava kroz podsticanje svakog člana da veruje u svoje potencijale, ali i da uspostavlja otvorenu komunikaciju sa kolegama i prihvati međusobne razlike.
Upravljanje-stresom

S obzirom da je u današnjim okolnostima stres sve prisutniji, poznavanje načina prevazilaženja istog predstavlja veštinu koja je gotovo neophodna. PCM vam omogućava da razumete koje situacije su za vas potencijalno stresne, kao i kako se sa stresom izboriti ukoliko do njega ipak dođe. Pored toga, PCM pomaže u razumevanju ponašanja različitih tipova ličnosti pod stresom i daje smernice i alate koji mogu pomoći različitim tipovima ličnosti u problemskim situacijama koje kod njih mogu izazvati stres.

Primene-u-koucingu

Individualni-kocuing

Primenom PCM-a u koučing procesu kouč i klijent dobijaju dodatni alat za adekvatno utvrđivanje cilja ka kojem klijent teži, kao i za rad na definisanju snaga i mogućih razvojnih oblasti kod klijenta. Primena PCM metodologije u koučingu takođe daje dodatni kvalitet u procesu sastavljanja pojedinačnih koraka na putu ka ostvarenju cilja koji je postavljen na početku koučing procesa. Zahvaljujući PCM metodologiji kouč takođe uspeva da veoma brzo otkrije i koje teme su od posebnog značaja za određenog klijenta, kao i koji način komunikacije i vođenja kroz koučing proces će mu najviše odgovarati za ostvarenje svojih punih potencijala.Timski-koucing

Kako je suština timskog koučinga u tome da kouč asistira timu u postavljanju ciljeva, raspodeli zadataka, kao i jačanju timskog duha i međusobne saradnje, primena PCM-a značajno doprinosi kvalitetu svih segmenata ovog procesa.  Svaki tim predstavlja mozaik različitih ličnosti koje se moraju uklopiti na način koji će tim učiniti što snažnijim i efikasnijim. Upravo to se i postiže uz pomoć PCM-a kada se svi članovi upoznaju sa celokupnom slikom svog tima, različitim ličnostima koje ga čine, kao i mogućim načinima za korišćenje tih razlika na najkonstruktivnije načine. Bolje poznavanje tipologije ličnosti svih članova tima doprinosi osnaživanju odnosa u timu i jačanju timskog duha, kao i kreiranju timskih ciljeva i uspostvaljanju pravila kojih će se svi članovi pridržavati.

Dostupni-programi

Zasnivajući se na PCM metodologiji, razvijen je veliki broj različitih programa koji se primenjuju u skladu sa potrebama i ciljevima učesnika.
Programi

● Konflikt menadžment
● Upravljanje stresom
● PCM Asertivnost
● Unapređenje timske saradnje
● Menadžerske veštine
● Obuka za PCM kouča