Procena 360º

Kako bi dobile maksimum od svojih zaposlenih kompanije moraju da znaju njihove snage i oblasti za razvoj, a da ih potom postave na pozicije na kojima će dobiti maksimalnu vrednost od svakog pojedinca. 360° feedback vam omogućava da pripremite prave ljude za  prave pozicije i da usmerite njihov razvoj, bilo kroz trening ili neki drugi vid podrške, ka ostvarenju izuzetnih rezultate.

Praksa, kao i brojna istraživanja, pokazala je da dobro organizovani 360° programi rezultiraju brojnim benefitima za organizaciju i pomožu u unapređenju i predviđanju perfomansi.

Benefiti:

● Veća angažovanost zaposlenih
● Veća produktivnost
● Manja fluktuacija
● Smanjeni troškovi zapošljavanja
● Veća proaktivnost zaposlenih u preuzimanju vlasništva nad svojom karijerom
Otvorena kultura, kultura saradnje

Na kraju, vrednost programa 360° leži u njihovoj moći da prouzrokuju promene u načinu ponašanja zaposlenih koje vode do povećanja kompetetatine prednosti kompanije.

Dubinska povratna informacija o  potencijalu i učinku zaposlenih

360 stepeni procena pomaže organizacijama da:

● Povežu učinak zaposlenih sa ciljevima kompanije kako bi bili sigurni da su pravi ljudi na pravim mestima i da mogu da implementiraju sve buduće planove kompanije,
● Identifikuju liderski potencijal i postave planiranje napredovanja zaposlenih sa visokim potencijalom
● Brzo otkriju zaposlene sa visokim učinkom i da ih motivišu, pre nego što oni napuste kompaniju,
● Unaprede motivaciju zaposlenih, s obzirom da zaposleni vide ovaj način procene kao fer i više ga vrednuju kao deo razvojne strategije organizacije.

Brojne oblasti primene

360º procena je posebno korisna u situacijama kao što su:

● Promena organizacione kulture
● Procena veština
● Upravljanje učinkom zaposlenih (Performance management)
● Razvoj menadžmenta
● Team building
● Restrukturiranje
● Analiza razvojnih potreba
● Planiranje napredovanja
● Otkrivanje liderskog potenijcala kod zaposlenih

Jednostavan proces procene

Sam proces istraživanja izgleda tako da on-line upitnik za istu osobu popunjava više nezavisnih procenjivača (neposredni rukovodilac, podređeni, kolega, spoljni procenjivači) kao i osoba sama za sebe. Na ovaj način se dobija objektivnija slika, odnosno omogućavamo ceo krug (360stepeni) procene. Sumiranjem prikupljenih podataka procene kolega i samoprocene dobijamo relevantne informacije o trenutnoj razvijenosti kompetencija zaposlenog. 360 stepeni uključuje procenu učinka zaposlenog, ne njegov potencijal. Samim tim pitanja u upitnicima se odnose na konkretna ponašanja koja se mogu videti kod zaposlenog i kako ga ostali vide. Sva pitanja u upitniku povezana su sa ključnim kompetecnijama iz Univerzalnog okvira kompetencija kompanije CEB’s SHL Talent Measurement Solutions. Vreme potrebno za popunjavanje upitnika je 20 min po procenjivaču.

Ovo je kompletno outsorcing rešenje, kandidatima koji se procenjuju jedino ostaje da popune upitnik i da pogledaju rezultate. Sve ostalo (postavljanje sistema, slanje emailova, podsetnika, generisanje izveštaja is lično) je dužnost Atria Grupe.

Poslovno relevantan izveštaj

Nakon popunjavanja upitnika dobija se automatski izveštaj zasnovan na ključnim kompetencijama. Izveštaj daje detaljnu povratnu informaciju iz različitih uglova:

a) Iz ugla osobe koja se procenjuje,
b) Iz ugla nadređenog,
c) Iz ugla podređenog,
d) Iz ugla klijenata ili drugih spoljnih procenjivača,
e) Iz ugla saradnika na istom hijerarhijskom nivou.

U pitanju je izveštaj, koji je jednostavan za korišćenje i koji vam daje mogućnost da uporedite rezultate onoga kako osoba sama sebe vidi, a kako je vidi menadžer (nadređeni) u odnosu na određene kompetencije neophodne za uspešno obavljanje posla. Samim tim, možete otkriti one razlike u percepciji prioriteta i zahteva između zaposlenog i nadređenog.

Izveštaj sadrži i poseban deo koji ukazuje na najviše i najniže ocene koje mogu poslužiti za izradu akcionog plana razvoja svih zaposlenih koji se procenjuju. Takođe, ovaj izveštaj može da posluži kao osnova za definisanje tema koučing sesija.