Sertifikacija za korišćenje SCA alata

Naredna „Sertifikacija za korišćenje SCA alata” biće održana 17. maja 2017. godine u prostorijama kompanije Atria Group. Ovaj trening obezbeđuje svobuhvatnu obuku za pravilnu upotrebu Upitnika za procenu prodajnih kompetencija (“Sales Competency Assessment – SCA”), kao i autorizovano pravo na korišćenje SCA alata. SCA predstavlja jedan od vodećih alata kompanije Persona Global kada je reč o proceni indikatora koji utiču na uspeh u prodaji.
Trening je namenjen:

Direktorima i menadžerima prodaje,
Trenerima iz oblasti prodaje,
HR profesionalcima,
Konsultantima koji rade na unapređenju prodajnih procesa i rezultata
Svima onima koji žele da ovladaju tehnikom korišćenja SCA upitnika i na taj način kod svojih zaposlenih objektivno identifikuju poznavanje prodajnih koraka i veština koje potpomažu sam proces prodaje.

O “Sales Competency Assessment-u”:

Prva verzija SCA alata razvijena je davne 1986. godine i od tada do danas ovaj alat koriste kompanije širom sveta u cilju podrške razvoja kompetencija zaposlenih u sektoru prodaje . SCA alat je on-line alat koji je veoma jednostavan za upotrebu. Obrađuje 13 različitih faktora koji utiču na prodaju (7 koraka prodajnog ciklusa i 6 faktora koji podržavaju prodaju):

Priprema
Inicijalni kontakt
Analiza potreba
Prezentacija
Rešavanje primedbi
Pregovaranje

Zatvaranje prodaje
Aktivno slušanje
Uspostavljanje poverenja
Lična organizacija
Poštovanje procedura
Produktivnost
Poznavanje proizvoda

baner-1

Procenu vrše:

Menadžer (direktni pretpostavljeni)
Prodavac (samoprocena)
Minimum 4 klijenta (opciono, moguće je izostaviti klijente iz procene)

Kao rezultat dobijamo grafički prikaz koji nam daje informaciju o jakim stranama prodavca kao i onim faktorima (kompetencijama) na kojima treba raditi. Pored ovih rezultata, u izveštaju se dobijaju i rezultati testa poznavanja prodajnih koraka i veština koje potpomažu sam proces prodaje. Šta nam ove informacije pružaju? One nam pružaju sveobuhvatnu sliku o tome šta prodavac radi u praksi vezano za prodajni proces (kroz evaluaciju ponašanja vidljivih tokom prodaje), kao i o tome šta prodavac zna da radi (teorijsko znanje o prodaji).

Na ovaj način možemo da identifikujemo tri različita scenarija:
1. Prodavac teorijski zna da vodi prodajni proces, ali to ne primenjuje u praksi. Potrebna mu je podrška kroz koučing, povratnu informaciju, podršku, praćenje rada, itd.
2. Prodavac nema teorijsko znanje o procesu prodaje, ali dobro vodi prodajni proces u praksi. Potreban mu je trening, tj. unapređenje teorijskih znanja koja podržavaju prodajni proces.
3. Prodavac jednako dobro ili loše vodi prodajni proces u praksi kao što ima i teorijsko znanje.
Zašto učestovati na treningu?

Trening će Vam omogućiti da ovladate tehnikom pravilnog tumačenja rezultata “Sales Competency Assessment” i da zahvaljujući tome samostalno:

Odaberete adekvatnog prodavca za svaki deo prodajnog procesa (ukoliko je reč o procesu prodaje iz više faza)
Kreirate trening plan za svakog prodavca pojedinačno
Merite objektivno učinak i kvalitet rada prodavca
Sagledate nedostatke prodajnog procesa na nivou cele kompanije
Identifikujete razvojne potrebe prodavca
Identifikujete interne trenere iz različitih oblasti prodaje (priprema, otvaranje, prezentacija, zatvaranje, itd)
Date inpute menadžeru u kom pravcu je potrebno da se prodavac razvija
Merite efekate treninga i drugih razvojnih aktivnosti

Želite da obezbedite svojoj kompaniji pristup vodećim assessment alatima i istovremeno obogatite svoj portfolio? Ukoliko se prijavite na dve sertifikacije (sertifikaciju za korišćenje SCA alata i sertifikaciju za korišćenje MAP alata) ostvarujete popust!
Za više informacija o treningu, prijavi i uvidu u alate kontaktirajte nas na:
+ 381 (0)11 4123 470
+381 (0)60 029 0094