STAKEHOLDER MANAGEMENT | Atria Group
STAKEHOLDER MANAGEMENT

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Poslovna simulacija „Izgradnja hidroelektrane u Laosu“ je kompjuterska simulacija čiji je osnovni cilj razvoj stejkholder menadžment veština neophodnih za uspešno upravljanje projektima.

STAKEHOLDER MANAGEMENT

Simulacija omogućava eksperimentalno učenje kroz kompjutersku platformu na kojoj je prikazana simulirana realnost. Svaka odluka u toku simulacije momentalno se reflektuje na profitabilnost projekta tako da učesnici imaju potpunu odgovornost za ostvarenje cilja i momentalnu povratnu informaciju oko toga kakve posledice vuku njihove odluke. Eksperimentalna simulacija obuhvata uvodni deo, igru i fasilitaciju.

Trening je namenjen:

  • Menadžerima na svim nivoima
  • Profesionalcima koji komuniciraju sa velikim brojem zainteresovanih strana unutar ili izvan kompanije
  • Direktorima sektora, zaposlenima u nabavci, trgovini, finansijama, marketingu, vladinim organizacijama

Pre početka treninga polaznici dobijaju:

Materijal neophodan za pripremu simulacije sa svim potrebnim informacijama za razumevanje metodologije na kojoj se zasniva simulacija i za tehničke komponente koje će biti upotrebljavane

Uputstvo za pristup platformi koja podržava poslovnu simulaciju

Ciljevi treninga:

Sticanje praktičnog iskustva koje pokazuje koliko su bitni kulturološki, emocionalni i socijalni faktori u izgradnji odnosa sa stejkholderima

Potrebno iskustvo za mapiranje ovih faktora

Povećana svest o sopstvenoj mreži, zainteresovanim stranama i uticajima

Očekivani ishodi:

Unapređenje sposobnosti profilisanja, prepoznavanja i prioritizacije ključnih stejkholdera u projektu i zadovoljavanja njihovih komunikacionih potreba

Unapređenje lične fleksibilnosti u pristupu ljudima različitog kulturološkog background-a

Znanje o osnovnim principima uticaja i komunikacije sa stejkholderima

Izgradnja veštine komuniciranja sa ključnim ljudima na ključnim mestima

Spretnost i lakoća u stvaranju odnosa sa ljudima različitog profila, na različitim pozicijama i funkcijama

Ovaj trening je baziran na Ososim i Persona Global metodologiji.

Kad:

31.05.2021. / 14-16:30h

Lokacija:

Online – ZOOM platforma

Jezik:

Sesija je na engleskom jeziku