Izgradnja snažne organizacije | Atria Group

Izgradnja snažne organizacije

Ova vrsta projekta namenjena je organizacijama koje ulaze u proces velikih promena kao što su restruktuiranje, akvizicija, spajanje ili značajno povećanje ili smanjenje broja zaposlenih.

Specifičnost projekta:

  • Kroz ovaj projekat organizacija dobija priliku za dubinsko sagledavanje postojeće organizacione strukture i ljudskih potencijala, putem preciznih alata i metodologija. Takođe, modifikacija HR procesa i procesa koji utiču na krajnji poslovni rezultat, kao i implementacija promene u skladu sa dobijenim rezultatima na osnovu specifičnosti kompanije i primera dobre prakse iz drugih kompanija jesu samo neki od mogućih ishoda.

Tipične faze projekta:

  • Sprovođenje psihometrijskih procena i asesment centara
  • Dubinska analiza postojećih poslovnih procesa i definisanje prioriteta za promenu
  • Identifikovanje ključnih ljudi u organizaciji i definisanje njihovog razvojnog puta
  • Promena ključnih procesa koji predstavljaju „usko grlo” organizacije
  • Radionice sa menadžmentom u vezi sa usklađivanjem poslovne strategije sa organizacionom kulturom, definisanjem principa rada, ponašanja i kanala komunikacije
  • Redefinisanje HR procesa kao što su npr. zapošljavanje, uvođenje novozaposlenih, interni transfer znanja, razvoj zaposlenih, i slično

Očekivani ishodi:

  • Formiran i osnažen tim ključnih ljudi (a ne pozicija) u organizaciji i definisana i podržana ponašanja unutar organizacije koja vode do realizacije poslovne strategije. Takođe, iz ovog projekta proizlazi i definisanje efikasnijih procesa i eliminacija „uskih grla” u funkcionisanju kompanije, kao i kreiranje HR procesa koji su u skladu sa vizijom i strategijom.

Želite projekat prilagođen potrebama vaše kompanije?

Koristeći jedinstvene kombinacije različitih alata za procenu, treninga, shadowing procesa, mentorstva i individualnog i timskog koučinga formiramo smislenu celinu koja će se usaglasiti sa vašim internim HR aktivnostima.