Management Action Profile (MAP) | Atria Group

Persona Global

Management Action Profile (MAP)

Ovaj alat za procenu je namenjen menadžerima i supervizorima timova koji žele da steknu uvid u procenu svojih menadžerskih veština od strane kolega, članova tima i sebi direktno pretpostavljenih.

Metodologija:

 • Persona Global

Ishod merenja:

 • Identifikovani faktori koji utiču na uspešno rukovođenje
 • Sveobuhvatna i detaljna slika o menadžerskim veštinama, radnom učinku i načinu rada
 • Razumevanje funkcionalnosti timova
 • Definisane razvojne potrebe menadžera u cilju povećanja efikasnosti, efektivnosti i optimizacije vremena koje se ulaže u razvoj

Specifičnost:

MAP spada u grupu tzv. 360 alata za procenu. Ovim alatom se vrši procena indikatora koji su povezani sa sledećim faktorima:

 • Informacije i komunikacija
 • Timska saradnja i motivacija
 • Razvoj potencijala i kompetencija
 • Upotreba moći i autoriteta
 • Saradnja između organizacionih jedinica
 • Kontinuirano unapređenje procesa
 • Lična organizacija
 • Liderstvo

Za razliku od sličnih alata, MAP prikazuje Performance & Importance skalu koja daje uvid ne samo u izraženost faktora, već i u njihovu relevantnost za članove tima. Takođe, obuhvata i navedeni faktor „Saradnja između organizacionih jedinica” koji se često izostavlja, a istovremeno je važan radi unapređenja međutimske saradnje i smanjenja rada u tzv. silosima.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.