Organizational Agility (OA) | Atria Group

Persona Global

Organizational Agility (OA)

Ovaj alat za procenu je namenjen organizacijama koje žele da identifikuju trenutnu organizacionu kulturu i definišu poželjnu kulturu koja je u skladu sa njihovom vizijom i strategijom, kao i organizacijama koje žele da se pripreme i budu efikasne pri čestim promenama, kako u okviru same organizacije, tako i na tržištu.

Metodologija:

  • Persona Global

Ishod merenja:

  • Jasna slika o organizacionoj agilnosti utvrđena ispitivanjem korporativne kulture
  • Razumevanje izazova koji postoje u svakodnevnom radu
  • Uvid u nivo adaptibilnosti korporativne kulture stalnim promenama
  • Razumevanje 48 ključnih indikatora organizacione kulture
  • Osnova za proaktivnu pripremu organizacije i ljudi na promene
  • Tačne i pravovremene informacije koje donosiocima odluke olakšavaju prioritizaciju akcija
  • Jasne smernice za dalje razvojne korake na nivou timova

Specifičnost:

Alat za procenu Organizational Agility se isključivo fokusira na ponašanja koja je moguće opaziti, a koja reflektuju organizacionu kulturu.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.