Upotreba profesionalnih stilova u koučingu | Atria Group
Upotreba profesionalnih stilova u koučingu

Upotreba profesionalnih stilova u koučingu

Krajnji cilj koučinga je povećanje učinka, kao i zadovoljstva, sreće i blagostanja na radnom mestu. Samosvest se nalazi u srži procesa koučinga i nju razvijaju kako kouč, tako i klijent. Dobri alati koji u ovome mogu da pomognu jesu upitnici samoprocene. Kouč može imati velike benefite od uvida u profil klijenta – brzo sticanje šire slike karakteristika, a zatim i formiranje hipoteza, koje se kasnije ispituju kroz saradnički odnos.

Alati koji se zasnivaju na Big Five pružaju sveobuhvatniju pokrivenost od onih kod kojih nedostaju neki od faktora. Modeli koji idu izvan Velikih pet mogu pružiti bolje razumevanje, posebno ako su bazirani na profesionalnom setingu. Profesionalni stilovi poseduju niz jedinstvenih karakteristika koje su korisne u produbljivanju samosvesti klijenta i potencijalno bi se mogli koristiti kao deo unapređenog procesa sticanja uvida. Postojeći dokazi jasno idu u prilog jednom cilju – upotrebi na nivou menadžmenta i profesionalne populacije.

Dobijeni profil pokazuje oblasti potencijala i prostora za razvoj koje pomažu kouču da bolje shvate svoje klijente i potencijalne izazove u dinamici. Na primer, kouč koji ostvaruje visoke skorove na Asertivnosti i niske na Saradljivosti trebalo bi da obrati pažnju kako bi se izbegla dominacija kouča na sesijama. Suprotno tome, kouč sa obrnutim profilom bi trebalo da radi na sprečavanju dominantnih viših menadžera da preuzmu vođstvo nad sesijom.

Opisi kompetencija

Profil kompetencija ističe potencijalne prednosti i slabosti klijenta i može se tumačiti uz ostatak izveštaja o stilovima ili uz evaluaciju radnog učinka (npr. 360 stepeni povratnih informacija) u cilju upoređivanja potencijala sa stvarnim performansama.

Visoki rezultati na Profilu potencijala kompetencije ukazuju na snage koje će verovatno dovesti do superiornog učinka u toj oblasti. Međutim, izuzetno visoki rezultati, koji su možda dobro služili klijentu dugi niz godina, mogu dovesti do preteranog oslanjanja na tu snagu, što može dovesti do „iskakanja iz šina“. Izveštaj omogućava istraživanje pravih prednosti, kao i previše korišćenih snaga koje mogu biti štetne za uspeh. Takođe, ekspertski izveštaj omogućava istraživanje ličnih slabosti i u kojoj meri se njima nedovoljno upravlja.

Naučnik-preduzetnik, da li ste to Vi?

Kouč sa veoma visokim rezultatima na Thought i Delivery skalama može biti viđen kao „preduzetnički naučnik“ (ili naučni preduzetnik ako je Delivery nešto veći). Visoko maštoviti koučevi su često manje savesni – bez isporuke i praćenja postizanja ciljeva najbolje ideje ostaju nesprovedene u delo. Usled nedostatka strukture, mogu se propustiti znakovi klijenta koji vode objašnjenju njegovih trenutnih izazova. Nasuprot tome, veoma savestan kouč može doneti strukturu i stroge smernice u intervencijama i može da zameri nekonvencionalne ideje klijentu i bilo kakva odstupanja od protokola. Koučevi koji cene „velike“ ideje, ali takođe vode korak po korak u implementaciju su veoma vredni. Strukturisani treneri kojima nedostaje radoznalost mogu se previše oslanjati na tradicionalne pristupe. Treneri koji su u toku sa najnovijim informacijama, ali selektivni i organizovani u onome što usvajaju najverovatnije će otkriti kritične informacije i organizovati ih tako da se mogu dobro iskoristiti.Visoko radoznali koučevi kojima nedostaje procenjivačka oštroumnost mogu impulsivno skočiti na zaključak bez pravilnog analiziranja situacije . S druge strane, visoko evaluativni treneri mogu, kroz „analizu do paralize“, propustiti prilike. Izazovno je pronaći kouča sa snagama u obe oblasti, ali su oni izvanredno talentovani u prosuđivanju prilika i rizika.

Da li ste brižni koordinator?

Karakterišu ih veoma visoki rezultati na Influence skali u kombinaciji sa visokom Adaptability (ili „koordinirajući negovatelj“, ako je Adaptability nešto viši od Influence). To su koučevi koji se izdvajaju po izgradnji trajnih odnosa. Društveni treneri mogu biti previše pričljivi i egocentrični da bi u potpunosti prihvatili osećanja i brige klijenta, osim ako mu nisu i podrška. Treneri koji pružaju podršku možda pažljivo slušaju, ali potencijalno ne uspevaju da naprave progres jer ne postavljaju striktne smernice. Asertivni treneri kojima nedostaje samopouzdanje mogu pokazati prilično promenljiv stil koučinga se više zasniva na kontroli nego na poštovanju prava klijenta na samoopredeljenje. U ekstremnim situacijama to može dovesti do raspada trenerskog odnosa ili do nefunkcionalnih odnosa. Koučevi koji mirno ali odlučno raspravljaju o stavovima i postupcima klijenta će najverovatnije postići željene rezultate. Uticajni koučevi kojima nedostaje fleksibilnost mogu preceniti svoju moć i ono što je u suštini savetodavni kapacitet. Fleksibilni treneri kojima nedostaju argumenti, međutim, neće ostaviti utisak na klijenta. Oni koji fleksibilno izazivaju klijente i kombinuju argumente sa fleksibilnošću mogu ponekad zbuniti klijenta, ali ovaj pristup jeste efikasan u izvlačenju i pomirenju suprotstavljenih stavova klijenta povodom situacije.

Korišćenje profesionalnih stilova sa koučing klijentima

Svaki dobro razvijen upitnik ličnosti može se uspešno koristiti u koučingu. Karakteristike profesionalnih stilova relevantnih za posao predstavljaju skale koje su potvrđene u odnosu na specifične kao i globalni kriterijum učinka. Terminologija je jasna i pitka i postoji opcija generisanja ličnih izveštaja za svrhe selekcije ili kao uvod u sesije razvojnog koučinga. U nastavku sledi pregled doprinosa Saville Assessment alata po svakoj skali koučing procesa.

Thought

Klijenti na koučing sesijama su često viši menadžeri i lideri od kojih se očekuje da budu maštoviti u iznošenju rešenja, ali da i u realnosti proveravaju svoje predloge. Neravnoteža rezultata imaginativnog i evaluativnog segmenta može biti područje rizika – kreiranje fantastičnih ideja kojima nedostaje realizam.

Influence

Klijenti sa visokim rezultatom će biti dobro povezani sa drugima i pričljivi, dok će drugi biti postiđeni i mnogo teže u komunikaciji uspostaviti i razviti odnose. Asertivne sklonosti će verovatno biti potrebne svakom klijentu u sali za sastanke. Klijentii koji imaju visoke rezultate su verovatno veoma uticajni, ali bi ponekad mogli da preteraju sa svojim prednostima pokazujući, na primer, dominantno ponašanje. Klijenti koji imaju nizak rezultat možda će imati poteškoća da se popnu na lestvici menadžerske karijere.

Adaptability

Mnogi klijenti na višim pozicijama kompenzuju osećaj nesigurnosti kroz asertivno i lidersko ponašanje. Međutim, prekomerna kompenzacija može dovesti do iskakanja iz koloseka. Pomenuti klijenti ne nose se dobro sa suočavanjem sa ljutim ili uznemirenim pojedincima – posebno ako su oni sami povod javljanja negativnih emocija. Profil pomaže da se problemi razdvoje na delove kojima se može upravljati i na taj način podržava intervencije upravljanja besom i stresom koje su osmišljene da se poveća efikasnost klijenta.

U vremenima stalne promene, svi klijenti će naići na izazove i zastoje u svom okruženju. Kognitivni stil za suočavanje sa promenama će na kraju utvrditi da li se klijent može uspešno prilagoditi takvim promenama ili mora da napusti promenjeno okruženje. Visoki rezultati ukazuju da će klijenti biti dobro usklađeni sa osećanjima i zabrinutostima onih oko njih. Klijenti na višim pozicijama, međutim, imaju tendenciju da postižu prilično niske rezultate na ovim skalama, koje imaju tendenciju da blago negativno koreliraju sa Driven i Assertive sekcijama. Čini se da je teško, ali nije nemoguće biti kooperativan i konkurentan istovremeno! Klijenti mogu izgledati kao podržavajući, otporni i fleksibilni prema njihovim nadredjenima, ali egocentrični, emotivno nestabilni i rigidni prema podređenima. Povratne informacije 360 stepeni kao što je Saville Consulting Performance Assessment može pomoći da se dobije tačna slika ponašanja klijenta.

Delivery

Klijenti koji rade na menadžerskim i liderskim pozicijama često imaju podređene kojima mogu delegirati zadatke. Međutim, kada se slabosti u ovim oblastima kombinuju sa niskim rezultatima na otpornosti i podršci, onda treneri mogu da skrenu sa koloseka i ponašanje postaje nepredvidivo, sa sve većim raskorakom između reči i dela.

Profil potencijala kompetencija

Naredna oblast koju kouč treba da razmotri i istraži u koučing sesiji je Profil potencijala kompetencije, koji transformiše rezultate u lako razumljiv prikaz oblasti relativnih snaga i slabosti prilagođen linijskom menadžmentu. Proces koučinga može se oslanjati na relativne snage i istražiti kako se mogu u potpunosti iskoristiti, a da se ne pretvore u preigrane snage korišćene na račun drugih važnih oblasti. Ekstremne snage koje su dobro služile u prošlosti mogu imati „tamnu stranu“ ako nisu u ravnoteži u drugim oblastima. Relativne slabosti su važne samo ako radno okruženje zahteva korišćenje posebnih ponašanja. Klijenti treba da postanu svesni uticaja koji slabosti imaju na učinak i karijeru.

Predviđeno uklapanje u kulturu/okruženje

Poslednja oblast koju treba razmotriti je lista fasilitatora i inhibitora performansi. Fasilitatori pomažu koučing klijentima da razumeju koliko su njihovi trenutni radni zahtevi u skladu sa njihovim stilskim preferencijama. Lista inhibitora pomaže da se proveri da li bi novo okruženje zaista odgovaralo potrebama klijenta. Ovaj segment takođe može pomoći kouču i klijentu da imaju perspektivu o tome kako bi se okruženje i zahtevi posla mogli promeniti da bolje odražavaju stil pojedinca, a ne jednostavno da razmatraju kako da dođe do promene individualnog klijenta da bi se uklopio u trenutne radne zahteve i okruženje.

Zaključak

Upitnici ličnosti su evoluirali u novu generaciju alata koji potencijalno mogu pomoći i kouču i klijentu. Za koučeve je važno da razumeju njihovu primenu i kako su povezani sa vodećim akademskim modelima. Prednosti ovog pristupa su da koučevi mogu da uporede trenutnu i željenu kulturu i olakšaju inicijative za promenu kulture definisane na nivou kompetencija.

Kurz, R., & MacIver, R. (2008). Coaching with Saville consulting wave™. Psychometrics in Coaching: Using Psychological and Psychometric Tools for Development, 1132.

 

Autorka i urednica teksta:

Ana Ivanov,

HR Consultant & Product Owner for Saville Assessment 

Ostale vesti